Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)  

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
दोंडाईचा क्विंटल 252 1600 2520 1800
नंदूरबार क्विंटल 55 2220 2725 2555
जळगाव दादर क्विंटल 31 3450 3450 3450
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 87 3075 3075 3075
दोंडाईचा दादर क्विंटल 42 2800 3301 3000
नंदूरबार दादर क्विंटल 36 2200 4041 3660
अमळनेर दादर क्विंटल 900 2875 3450 3450
देवळा दादर क्विंटल 1 4435 4435 4435
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 93 2511 2511 2511
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 800 2025 2426 2426
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 33 1770 2370 2280
रावेर हायब्रीड क्विंटल 3 1620 1620 1620
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 41 2351 3560 2575
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1900 2150 2025
नागपूर लोकल क्विंटल 6 3400 3600 3550
मुंबई लोकल क्विंटल 2384 2800 5000 3900
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 66 3300 4000 3800
पुणे मालदांडी क्विंटल 655 4000 5000 4500
जामखेड मालदांडी क्विंटल 212 3500 4500 4000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 800 1600 2510 2300
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 156 3200 4250 3600
मुरुम पांढरी क्विंटल 70 2741 3101 2921
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 150 3300 4300 4000
उमरगा पांढरी क्विंटल 10 2000 3451 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 3 3481 3481 3481
केज रब्बी क्विंटल 76 3100 3500 3201
जालना शाळू क्विंटल 870 1500 4490 2600
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 26 1600 2831 2215
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 9 1800 2200 2100
तासगाव शाळू क्विंटल 24 3060 3340 3200