Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)   

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
शहादा क्विंटल 62 2251 2400 2301
बार्शी -वैराग क्विंटल 185 2011 4800 3800
भोकर क्विंटल 158 1204 2229 1716
कारंजा क्विंटल 90 2080 2160 2100
कुर्डवाडी क्विंटल 6 4001 4001 4001
वैजापूर क्विंटल 12 1900 3360 2700
जळगाव दादर क्विंटल 47 2300 4000 4000
दोंडाईचा – सिंदखेड दादर क्विंटल 17 2181 3500 2761
देवळा दादर क्विंटल 1 3900 4200 4200
अकोला हायब्रीड क्विंटल 134 2100 2680 2415
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 49 2411 2411 2411
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 13 1805 1805 1805
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1600 2000 1800
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 9 1900 2100 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2200 2200 2200
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 165 2000 3950 2975
औसा हायब्रीड क्विंटल 15 1500 2000 1673
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2100 2300 2200
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4900 4900 4900
मुंबई लोकल क्विंटल 1374 2800 5000 4200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 43 3310 3950 3800
पुणे मालदांडी क्विंटल 665 4200 5200 4700
बीड मालदांडी क्विंटल 379 2300 4200 2962
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 20 3000 3500 3400
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 35 2100 3151 2561
औसा पांढरी क्विंटल 49 2501 4001 3330
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 180 3500 4700 4250
केज पिवळी क्विंटल 3 3601 4600 3601
औसा पिवळी क्विंटल 13 3301 4852 4418
पैठण रब्बी क्विंटल 6 3000 3000 3000
गेवराई रब्बी क्विंटल 193 2400 3700 3000
केज रब्बी क्विंटल 130 3300 4000 3500
जालना शाळू क्विंटल 1614 2200 5100 3400
परतूर शाळू क्विंटल 44 2550 3395 2911
तासगाव शाळू क्विंटल 31 3050 3370 3230
गंगापूर शाळू क्विंटल 9 1961 2830 2303
मंठा शाळू क्विंटल 17 2300 2500 2425