Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)   

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2652 2652 2652
भोकर क्विंटल 44 1550 2235 1892
कारंजा क्विंटल 10 2395 2775 2395
करमाळा क्विंटल 120 3551 5000 4000
जळगाव दादर क्विंटल 66 3200 3845 3800
देवळा दादर क्विंटल 2 4000 4150 4150
सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 28 3060 4005 3670
अकोला हायब्रीड क्विंटल 61 2005 2695 2360
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 28 2275 2275 2275
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 49 2250 2425 2350
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1500 1400
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 46 1850 2500 2355
रावेर हायब्रीड क्विंटल 5 2330 2330 2330
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 198 2800 4411 3605
हिंगोली लोकल क्विंटल 25 2200 2730 2465
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 3499 3499 3499
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 150 3600 4000 3800
पुणे मालदांडी क्विंटल 667 4200 5000 4500
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 34 2700 4200 3600
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 15 3500 4700 4500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 117 1925 4251 3200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 650 1850 2341 2200
दौंड पांढरी क्विंटल 6 3000 3800 3800
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 3500 4675 4200
चाकूर पिवळी क्विंटल 2 3600 3691 3645
माजलगाव रब्बी क्विंटल 206 1851 3351 3100
पैठण रब्बी क्विंटल 3 2550 2550 2550
गेवराई रब्बी क्विंटल 148 2000 3900 2800
जालना शाळू क्विंटल 1547 1950 4600 3351
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 83 2300 3000 2650
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 44 2000 2600 2500
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3600 3800 3700