Jwari bajar bhav Today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Jwari bhav 2023)  

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
भोकर क्विंटल 53 1150 2300 1725
जळगाव दादर क्विंटल 40 3300 4000 3950
अमळनेर दादर क्विंटल 225 3025 3700 3700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 7 1800 1800 1800
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 6 2511 2511 2511
सांगली हायब्रीड क्विंटल 250 3000 3800 3400
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3400 3600 3550
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 2100 2545 2545
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 53 1700 2200 2085
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1800 1800 1800
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 150 1900 2250 2150
हिंगोली लोकल क्विंटल 11 2200 2905 2552
मुदखेड लोकल क्विंटल 9 1900 2250 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 46 3000 3990 3820
पुणे मालदांडी क्विंटल 655 4000 5000 4500
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 3600 3800 3600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 58 2100 4200 2252
मुरुम पांढरी क्विंटल 35 2500 3440 2970
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 3300 4250 3850
माजलगाव रब्बी क्विंटल 112 1800 3401 3150
पैठण रब्बी क्विंटल 4 3600 3600 3600
गेवराई रब्बी क्विंटल 129 1900 3500 2700
जालना शाळू क्विंटल 995 2150 4250 2600
सांगली शाळू क्विंटल 900 3500 5500 4500
चिखली शाळू क्विंटल 10 2100 2600 2350
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 22 2080 2687 2383