Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
पुणे क्विंटल 35 5400 5800 5600
माजलगाव क्विंटल 54 4200 4575 4400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4500 4500 4500
पैठण क्विंटल 15 3100 4800 4611
उदगीर क्विंटल 660 4700 4768 4734
हिंगोली क्विंटल 500 4405 4730 4567
मंगळवेढा क्विंटल 41 4100 4600 4400
मोर्शी क्विंटल 300 4500 4670 4585
राहता क्विंटल 4 4711 4711 4711
जळगाव बोल्ड क्विंटल 58 6550 7200 7200
जळगाव चाफा क्विंटल 420 5335 5335 5335
चिखली चाफा क्विंटल 446 4200 4550 4375
अमळनेर चाफा क्विंटल 700 4575 4600 4600
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 325 4500 4600 4550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5850
रावेर हायब्रीड क्विंटल 7 4521 4545 4521
अकोला काबुली क्विंटल 10 6700 7100 6900
मालेगाव काट्या क्विंटल 30 4290 4601 4370
जामखेड काट्या क्विंटल 27 4200 4500 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4450 4450 4450
भंडारा काट्या क्विंटल 9 4400 4600 4500
नागपूर लाल क्विंटल 777 4500 4658 4618
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 220 4550 4650 4600
जिंतूर लाल क्विंटल 29 4580 4580 4580
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4600 4600 4600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 80 4000 4500 4325
मुरुम लाल क्विंटल 92 4300 4752 4526
पालम लाल क्विंटल 30 4450 4600 4575
चिमुर लाल क्विंटल 25 4900 5000 4950
जालना लोकल क्विंटल 481 3400 4735 4650
अकोला लोकल क्विंटल 208 4400 4680 4580
अमरावती लोकल क्विंटल 2013 4450 4700 4575
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 4400 4400 4400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 273 4335 4680 4507
मुंबई लोकल क्विंटल 1435 5000 6000 5500
सावनेर लोकल क्विंटल 125 4157 4608 4480
जामखेड लोकल क्विंटल 26 4000 4300 4150
गेवराई लोकल क्विंटल 43 4450 4600 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 22 4200 4500 4400
तळोदा लोकल क्विंटल 6 4506 7002 6800
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 554 4500 4600 4575
देवळा लोकल क्विंटल 3 4005 5775 4600
दुधणी लोकल क्विंटल 194 4100 4825 4450
देवणी लोकल क्विंटल 5 4770 4800 4785