Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
पुणे क्विंटल 33 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 126 3100 7751 7551
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4400 4500 4450
पैठण क्विंटल 3 4546 4546 4546
चाळीसगाव क्विंटल 10 4251 4370 4300
उदगीर क्विंटल 755 4700 4745 4722
भोकर क्विंटल 4 4425 4430 4428
हिंगोली क्विंटल 400 4400 4736 4555
कारंजा क्विंटल 200 4400 4625 4510
करमाळा क्विंटल 43 4461 4575 4500
राजूरा क्विंटल 42 4400 4505 4462
जळगाव चाफा क्विंटल 98 5335 5335 5335
चिखली चाफा क्विंटल 460 4300 4560 4430
मलकापूर चाफा क्विंटल 115 3825 4640 4400
सोलापूर गरडा क्विंटल 48 4475 4600 4500
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 14 3100 4532 3816
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5600 6300 5950
रावेर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 4510 4500
जालना काबुली क्विंटल 8 6700 8000 8000
अकोला काबुली क्विंटल 25 6975 8000 7235
मालेगाव काट्या क्विंटल 33 3380 6400 4551
लातूर लाल क्विंटल 4200 4400 4999 4750
नागपूर लाल क्विंटल 1188 4500 4682 4637
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 359 4500 4600 4550
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 73 4551 4661 4606
मुरुम लाल क्विंटल 435 4450 4660 4555
उमरखेड लाल क्विंटल 80 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 4200 4400 4300
जालना लोकल क्विंटल 704 3300 4730 4675
अकोला लोकल क्विंटल 855 3800 4705 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 741 4450 4670 4560
यवतमाळ लोकल क्विंटल 35 4400 4530 4465
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 564 3700 4680 4215
मुंबई लोकल क्विंटल 1106 5000 6000 5500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 200 4500 4791 4600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 48 4399 4626 4531
गेवराई लोकल क्विंटल 32 4400 4586 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 12 3700 4450 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 590 4000 4565 4500
अहमहपूर लोकल क्विंटल 240 4200 4660 4430
परांडा लोकल क्विंटल 1 4550 4550 4550
सेनगाव लोकल क्विंटल 55 3800 4600 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 174 4000 4700 4550
काटोल लोकल क्विंटल 10 4590 4611 4600
देवळा लोकल क्विंटल 3 4100 4700 4435
दुधणी लोकल क्विंटल 173 4400 4890 4600
देवणी लोकल क्विंटल 13 4751 4811 4781