Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
शहादा क्विंटल 163 4400 8346 7601
पुणे क्विंटल 36 5400 5800 5600
माजलगाव क्विंटल 66 4100 4550 4400
चाळीसगाव क्विंटल 4 4200 4400 4250
भोकर क्विंटल 3 4249 4353 4300
कारंजा क्विंटल 1100 4320 4680 4480
करमाळा क्विंटल 11 4300 4525 4401
मंगळवेढा क्विंटल 1 4710 4710 4710
मोर्शी क्विंटल 296 4500 4650 4575
जळगाव चाफा क्विंटल 8 4450 4500 4500
चिखली चाफा क्विंटल 295 4301 4611 4456
मलकापूर चाफा क्विंटल 215 4100 4575 4410
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 2 4500 4500 4500
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 22 4600 4600 4600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5200 5500 5300
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 4514 5550 4798
जालना काबुली क्विंटल 4 5400 5400 5400
जळगाव काबुली क्विंटल 18 6250 6300 6300
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4666 4666 4666
जळगाव लाल क्विंटल 13 6200 6200 6200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4600 4650 4625
चाकूर लाल क्विंटल 13 3700 4600 4390
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 42 4800 4871 4835
उमरखेड लाल क्विंटल 290 4400 4500 4450
जालना लोकल क्विंटल 282 3500 4730 4650
अकोला लोकल क्विंटल 1350 3890 4710 4500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 172 4425 4655 4540
नागपूर लोकल क्विंटल 711 4350 4650 4575
उमरेड लोकल क्विंटल 1074 4000 4750 4600
वर्धा लोकल क्विंटल 80 4150 4630 4500
वणी लोकल क्विंटल 61 4255 4360 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 50 4544 4687 4625
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 4500 4600 4590
गेवराई लोकल क्विंटल 86 4491 4600 4550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 4300 4500 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 690 4100 4645 4400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 20 4400 4606 4520
अहमहपूर लोकल क्विंटल 126 4300 4875 4587
सेनगाव लोकल क्विंटल 45 3800 4600 4200
काटोल लोकल क्विंटल 70 4351 4725 4550
देवळा लोकल क्विंटल 2 4155 4395 4395
दुधणी लोकल क्विंटल 177 4700 5180 4950